Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

mariquita
8843 7538 390
Reposted fromeditta editta viapatidaga patidaga

December 16 2014

mariquita
0370 89b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeache peache

December 06 2014

1746 ad5c 390

The first snow of the winter in Bergen, Norway - Imgur

Reposted frombochinohito bochinohito viapeache peache
mariquita
3715 b82c 390
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viapeache peache
6378 6ecb 390
Reposted fromunco unco viapeache peache

December 05 2014

mariquita
9843 4d82 390
Reposted fromsonylein sonylein viapeache peache

December 03 2014

mariquita
3689 fb77 390
Reposted fromowca owca viakfiati kfiati

November 25 2014

mariquita
8330 e31b 390
Reposted fromkotowate kotowate viakfiati kfiati

October 18 2014

September 19 2014

mariquita
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Tuwim
Reposted fromkupmibuty kupmibuty viapanimruk panimruk

September 18 2014

2292 d419 390

ursulavernon:

lolcuteanimals:

Bunny head tilt.

I, too, am skeptical of this development, bunny.

Reposted fromka-ya-bitch ka-ya-bitch viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mariquita
6992 71fa 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialili1234 lili1234
mariquita
5673 2b69 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viastylte stylte

September 14 2014

mariquita
8420 7f1f 390
Reposted fromr3xio r3xio viajbean jbean
mariquita
mariquita
6093 40d1 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacouples couples

September 10 2014

mariquita
1765 7474 390
bardzo dobry.

DaWanda

September 05 2014

mariquita
9270 5e73 390
Padłaś
Powstań
Popraw koronę
i zasuwaj
Reposted fromnivea nivea viatwojkot twojkot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl